Prohef

Nieuwe folder met uitleg over Prohef (nov 2008)

Een compacte folder met uitleg over Prohef is hieronder te downloaden.

 

Piet van Elswijk is benoemd als bijzonder lector op de leerstoel "Economie op mensenmaat" bij de CHN te Leeuwarden (juni 2007)

Onder grote belangsteling sprak Piet van Elswijk op 1 juni 2007 zijn inaugurele rede uit "Economie op mensenmaat". Jan van Zijl, voorzitter van de Raad voor Werk en Inkomen trad op als coreferent. Van Zijl feliciteerde Van Elswijk en de CHN. De CHN treedt met dit lectoraat in de voorhoede van het denken over sociale zekerheid in Nederland en internationaal, aldus Van Zijl. Hieronder het boekje met de inaugurele rede.

 

Provincie Noord-Holland heeft Regioplan een onderzoek naar MWMB laten doen (februari 2007)

Een motie van de Provinciale Staten (PS) heeft geleid tot een haalbaarheidsstudie van Regioplan naar de MWMB regeling. De aangereikte mogelijkheden tot enkele experimenten zijn uiteindelijk (aug. 2007) niet door PS opgepakt.

Stichting Prohef stelt dat MWMB weliswaar minder aantrekkelijk is voor ondernemers dan tijdelijke loonkostensubsidies à fonds perdu of werken met behoud van uitkering. Maar juist in tijden van krappe arbeidsmarkt, waarin structureel minder productieve mensen ook moeten worden ingezet, is een regeling die het tekort aan productiviteit voor langere tijd compenseert een potentieel belangrijk instrument.

Het Regioplan rapport kunt U hier downloaden.

 

Prohef en de WWB (dec 2004)

In opdracht van het provinciebestuur van Friesland is een brochure vervaardigd over loonkostensubsidie volgens 'Prohef-principe'. Een regeling die gemeenten kunnen bekostigen vanuit de WWB. "Loonkostensubsidie die zichzelf terugverdient, zowel voor de ondernemer als voor de gemeente." (Brochure "Meer Werk, Minder Bijstand" in PDF)

 

 

 

 

 

  

 

 

CRISIS? Balkenende kent de oplossing!

Maar gaat hij er ook iets mee doen?

Zie het artikel: Vraag aan Balkenende.

 

OVER DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN

(November 2007)

Onze website is weer enigszins geactualiseerd, nadat het sinds aanvang 2006 op een laag pitje kwam te staan. De professionele kracht van het PIN is toen weggevallen, wat een sterke beperking van de activiteiten tot gevolg had.

Inmiddels is er wel van alles gebeurd. Zo heeft er een haalbaarheidsonderzoek plaats gevonden naar de MWMB-regeling. En onze voorzitter Piet van Elswijk is benoemd als bijzonder lector bij de Christelijke Hogeschool Nederland.

Zie de linker kolom voor nadere informatie.

Als u wilt weten wat Prohef is en wie wij zijn, kijk dan bij het menu onder [Prohef] en daaronder [In het kort] en [Organisatie]. Deze website is bedoeld om de discussie over het Prohef-concept te stimuleren en zo het draagvlak voor invoering, al of niet gedeeltelijk, te vergroten.

"MWMB" naar de achtergrond

Sinds de invoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB) zijn de gemeenten vrij om hun eigen loonkostensubsidieregeling te creëren. Voor de rijksbijdrage die grotere gemeenten krijgen voor bekostiging van de uitkeringen, maakt het zelfs niet uit of iemand een uitkering heeft of een baan met minimumloon. Gemeenten kunnen daarom nu zelf de uitkering omzetten in loonkostensubsidie voor een laagbetaalde baan. Een van de eerste gemeenten die deze mogelijkheid heeft benut, is Amstelveen (zie hier verder).

Deze mogelijkheid om een uitkering om te zetten in werk met subsidie, bood ons de kans om een loonkostensubsidieregeling te maken volgens het Prohef-principe. De subsidie wordt minder, naarmate de baan zelf meer productie oplevert. Dit neemt voor de ondernemer de onzekerheid weg of de werknemer wel productief genoeg is, maar ook of het werk zelf wel loont. Ook als het werk structureel te weinig oplevert om de loonkosten terug te verdienen, kan met deze subsidie dit werk alsnog rendabel worden voor de ondernemer. Voorwaarde is dat de aldus ontstane extra werkplek wordt bezet door iemand die uit de bijstand komt.

Dankzij de steun van de Provincie Friesland hebben we voor deze regeling een brochure kunnen samenstellen. Zie hiernaast om deze te downloaden.

Gedurende de achterliggende jaren hebben we ons ingezet om deze regeling onder de aandacht te brengen bij gemeenten. De belangstelling voor uitvoering ervan bleek niettemin gering, vanwege uiteenlopende redenen. Voor ondernemers biedt de MWMB-regeling minder voordeel dan tijdelijke loonkostensubsidie die à fonds perdu verstrekt worden. Of men schakelt iemand in op basis van werken met behoud van uitkering, niet zelden zonder uiteindelijke aanstelling op een reguliere werkplek. (Om daarna de plek weer door een andere WWB-cliënt tijdelijk te laten bezetten.)

Gemeenten op hun beurt bleken aarzelingen te hebben om zich voor langere tijd te verbinden aan een loonkostensubsidie (alsof voor iedere WWB-cliënt geldt dat een te lage productiviteit maar tijdelijk is). Of men had moeite met het feit dat de MWMB-regeling zich bewust niet alleen richt op het productiviteitstekort van de werker alleen, maar kijkt naar dat van de werker + werkplek samen. Onze redenering is dat enerzijds het onderscheid nooit goed te maken is. Anderzijds, als een volwaardig productieve persoon zou werken op een werkplek die zelf onvoldoende oplevert (lees: de markt betaalt er minder voor dan de plek kost aan loon), het nog altijd kan gaan om maatschappelijk gewenst werk dat een bijdrage levert aan de welvaart (of het welzijn) en dus voor gedeeltelijke subsidie in aanmerking mag komen.

Inmiddels is de arbeidsmarkt krapper geworden en is de bereidheid van werkgevers om mensen met een tijdelijk wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt toch in dienst te nemen, weer toegenomen. Niettemin blijft een 'harde kern' van landurige werklozen zonder werk. Zij krijgen weinig kans, omdat ze vaak structureel minder productief zijn en de eigen minimumloonkosten niet terugverdienen. Een MWMB-regeling zou hier voor een deel soelaas kunnen bieden. Vooralsnog richt het werven van personeel zich vooral op herintreders, uitbreiding van de aanstelling van parttimers en studenten die bijbaantjes kunnen vervullen. Mogelijk dat tegen de tijd dat deze bronnen opdrogen er meer aandacht komt voor de vraag hoe de minder productieve mensen in de WWB structureel kunnen worden betrokken in het arbeidsproces. In afwachting daarvan ontplooien wij geen verdere activiteiten gericht op de MWMB-regeling.

 

Contactinformatie

Drs. Peter W. Voogt
Email: pwv@prohef.nl

 

     
Actueel | Uit de pers | Agenda | Nieuwsbrief | Prohef in het kort | PIN | Documenten | Links
Copyright © 2004-2005 Stichting Prohef. Alle rechten voorbehouden.